”Jag vill fokusera på undervisningens kvalitet nästa läsår!” Webbinarier – del 1 till 8

Välkommen till våra effektiva 30-minuters webbinarier!

Detta är för dig som har kommit fram till att nästa läsår är det dags att systematiskt och på vetenskaplig grund ta tag i det som är kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningens kvalitet.

För skolchefer, skolledare, förstelärare, utvecklingsledare och kvalitetsstrateger inom alla skolformer som vill fokusera på det som verkligen gör skillnad – det som händer under lektionerna/i klassrummet.

Du får massor av nya vinklar, idéer och erfarenheter för att tillsammans med lärarna systematiskt utveckla undervisningen och lärandet samt förbättra arbetsglädjen. Alla lärare är värda feedback kring det som de älskar – att undervisa!

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Två frågor att ta med sig inför webbinarierna

Mer än 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår men bara 1 av 10 lärare får feedback på sin undervisning. Frågor: Tror du att alla lektioner på din skola/dina skolor systematiskt kan utvecklas och leda till 10 procent mer lärande under de kommande två läsåren? Vad skulle det innebära för era elever?

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på produktiva relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Det här handlar om hur alla Kunskapsgymnasiets skolor använder BRAVOLesson för sitt fokus på undervisningens kvalitet. Det handlar om hur arbetet både innan och under Corona med onlineundervisning. Det handlar bland annat om deras fokus på produktiva relationer mellan lärare och elever i klassrummet. Detta kan vara Sveriges mest progressiva utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet?
PS. Petter Enlund börjar i januari 2021 på Skolverket istället. Vi säger lycka till Petter och grattis till Skolverket och Sveriges skolor!

 

Här nedan hittar du följande i nämnd ordning

  • Kort rapport från Kunskapsgymnasierna efter HT 2020
  • Om hur de började använda BRAVOLesson under V41, HT 2019

 

“BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet. Vi har även anpassat ett speciellt observationsunderlag som elevhälsan använder för sina lektionsobservationer.” 

Marie Forslin, Rektor på Kunskapsgymnasiet i Malmö

 

Kort rapport från Kunskapsgymnasierna efter HT 2020

Trots en höst som varit allt annat än vanlig har undervisningsutvecklingsarbete pågått på Kunskapsgymnasiet. Utifrån vår erfarenhet och alla våra kontakter ligger Kunskapsgymnasierna i framkant. Är detta till och med Sveriges mest progressiva utveckling av undervisningen?

Här följer en summering av deras arbete under hösten utifrån en rapport från Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet.

På skolnivå
I mitten av höstterminen genomfördes på nytt en observationsperiod av undervisningen. Detta var under tiden som undervisningen fortfarande genomfördes till största del på skolorna. Alla rektorer och biträdande rektorer använde då BRAVOLesson när de observerade så mycket undervisning som möjligt under perioden. Det stämdes av med de lokala utvecklingsarbeten som pågår, där fokus ligger på undervisning. Skolorna arbetar med undervisningsutveckling från flera håll, utifrån deras utmaningar och behov. Exempelvis utgår visst utvecklingsarbete från boken Lektionsdesign av Helena Wallberg, medan andra har fördjupat och förfinat sitt arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Jämför undervisningens utveckling över tid
På huvudmannanivå har man arbetat för att ytterligare bistå i att fördjupa skolornas analyser. En jämförelse gjordes med statistik från BRAVOLesson (Teaching Analytics***) mellan rektorernas uppfattning kring undervisningen HT 2019 med HT 2020. Gemensamma reflektioner med rektorsgruppen visade rektorernas generellt sett ökande nöjdhet med undervisningen. Reflektionerna handlade bland annat om vad som ligger bakom de olika kvalitetsbegreppen i vårt observationsunderlag och hur reflekteras det i elevernas resultat?

Enkät om undervisningen till eleverna
Utifrån kvalitetsaspekterna i observationsunderlaget utformade man åtta stycken frågor kring undervisningen. Dessa ställdes i enkätform till samtliga elever på alla Kunskapsgymnasiets sju skolor. Det gav en tydlig bild av elevernas uppfattning om undervisningens styrkor och utvecklingsmöjligheter på programnivå.

Kan jämföra tre saker och bryter ny mark
I Kunskapsgymnasiets läsårscykel ligger sedan tidigare återkommande att lärare genomför nulägesbedömningar av elevernas kunskaper (Learning Analytics***). Detta innebär att man nu bryter ny mark och kan bistå med olika bra underlag för ledningen, EHT och lärarna på varje skola att fördjupa sina resonemang kring undervisningen.
     – Ett utvecklingsarbete får ej handla om att bara kontrollera, begränsa eller detaljstyra. Att föra resonemang kring undervisningen och elevernas lärande, underlättas av en gemensam referensram och uppfattning om nuläget. Förhoppningen är att dessa tre underlag bistår med en användbar bild av detta nuläge. För arbetet med att alla elever ska nå en gymnasieexamen sker i undervisningen, säger Petter Enlund.

——————–

*** BRAVOLessons kommentar: Eftersom några svenska benämningar ännu inte fått riktigt fotfäste använder vi dessa båda engelska begrepp för att beskriva det som många har drömt att kunna göra i skolvardagen. Kunskapsgymnasierna kan nu med hjälp av statistik från det arbete de gör börja jämföra undervisningens genomförande med elevresultat – för överblick, djupare förståelse och gemensamma reflektioner. Dessutom tar man in den extra dimensionen: elevernas uppfattning. Spännande!
PS. Nyligen startade vi på BRAVOLesson utveckling av funktioner för att enkelt kunna ställa frågor om undervisningen till eleverna.

 

Intern workshop, video och observationer av 7 av 10 lärare under vecka 41

Så här kan man summera starten med BRAVOLesson på Kunskapsgymnasierna HT2019:

1. Alla rektorer och biträdande rektorer fick under september 2019 egna konton och en introduktion till BRAVOLesson.

2. Lektioner hade spelats in på video. Dessa observerade rektorerna från de sju skolorna tillsammans under en intern workshop med hjälp av verktyget BRAVOLesson. Man diskuterade och kalibrerade hur man uppfattar vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning enligt Kunskapsgymnasiernas forskningsbaserade underlag för lektionsobservationer.

3. Under vecka 41 genomfördes lektionsobservationer på varje skola. Rektorer och biträdande rektorer hade till uppdrag att under den veckan besöka minst 70 procent av alla lärarna på sina respektive skolor.

4. Redan mot slutet av fredagseftermiddagen V41 hade alla rektorerna och Petter Enlund möjlighet att analysera statistiken i BRAVOLesson. Man fick en överblick – hur såg undervisningen ut på respektive skola samt som helhet på alla skolorna?

5. Resultatet från observationerna 1 och skulle sedan jämföras med planerad observationer 2 under vårterminen. Vilka delar av undervisningen har utvecklats. Utöver dessa två observationstillfällen har man genomfört löpande lektionsobservationer.

 

“Observationerna är tänkta att fungera som ett bra underlag för undervisningsutvecklande samtal på de egna skolorna, men också mellan olika skolors lärare och rektorer samt mellan lärare och lärare”

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Relationen läraraktivitet – elevaktivitet
Utifrån alla skolors nuläge genomfördes sedan ett antal olika aktiviteter under hösten. Exempelvis fördjupade man sig i relationen läraraktivitet och elevaktivitet i undervisningen – hur starten på lektionerna kan tydliggöras för att stötta fokus för eleverna/olika elever. Hur avslutet på passet kan se ut. Båda dessa aspekter fångas upp med Kunskapsgymnasiets observationsunderlag som är inlagt i BRAVOlesson.

 

“Strukturerade observationer utifrån ett gemensamt underlag som är grundat på forskning och beprövad erfarenhet, leder till produktiva och bra samtal kring undervisningsutveckling på alla nivåer.”

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Professionella relationer mellan lärare och elever
Arbetet har fortsatt under våren – både innan och efter starten med onlineundervisning. Det har skett på olika sätt på de olika skolorna och givetvis påverkats av pandemien.
På central nivå har man fokuserat på att identifiera framgångsfaktorer från undervisningen på Kunskapsgymnasierna.
Man har observerat vikten av en trygg, stabil och professionell relation mellan lärare och elever i klassrummet – en relation som är produktiv utifrån utbildningens syfte. Det bidrar till att läraren kan använda effektiva metoder tillsammans med eleverna.

Onlineundervisning baserad på didaktiska principer
De kollegiala diskussionerna kring onlineundervisningen har bitvis rört sig om behovet av att renodla de didaktiska principer på vilka Kunskapsgymnasiets undervisningsarbete redan vilar – de tekniska verktyg man använder för att genomföra undervisningen kan då förstärka det man vill åstadkomma.
Exempel på relevanta didaktiska principer som finns i Kunskapsgymnasiets forskningsbaserade observationsunderlag är

  • att alla elever får en röst under varje lektion
  • att lärandet synliggörs genom olika metoder
  • att läraren visar på ämnets kritiska aspekter och för eleverna genom svårare passager
  • att läraren leder elevernas lärande orubbligt framåt

 

Även elevhälsan gör lektionsobservationer 
På Kunskapsgymnasiet i Malmö har man gjort en del lektionsobservationer av onlineundervisningen.
– BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet. Vi har även anpassat ett speciellt observationsunderlag som elevhälsan använder för sina lektionsobservationer, berättar Rektor Marie Forslin.
I början av nästa läsår växlar man upp arbetet i Malmö. Under en vecka i augusti ska man besöka majoriteten av alla lektioner för att fokusera på produktiv relation och interaktion mellan lärare och elever.

 

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling. Det är ju först och främst, och till syvende och sist, allt det arbete som görs i klassrummen som avgör utbildningens kvalitet.” 

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Kort om BRAVOLesson på Kunskapsgymnasierna
Rektorer och biträdande rektorer 1-användarlicenser för BRAVOLesson. På Kunskapsgymnasiet i Malmö har man en skollicens med konton för alla lärare. 

Man använder följande observationsunderlag

 

 

Relaterade nyheter

Ny milstolpe – BRAVOLesson från förskola till universitet i tre länder

Under våren har vi, trots covid-19-krisen, haft förmånen att välkomna både helt nya kunder och nya skolor i kommuner som har använt BRAVOLesson under en tid.
Den här veckan har vi levererat BRAVOLesson till våra första förskolor – Trolle Ljungby och Nymö förskola .
Detta innebär att BRAVOLesson under nästa läsår kommer att användas inom alla skolformer i tre länder.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90