Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Det här handlar om hur alla Kunskapsgymnasiets skolor under HT2019 började använda BRAVOLesson för sitt fokus på undervisningens kvalitet. Det handlar om hur arbetet har fortsatt under läsåret både innan och under Corona med onlineundervisning. Det handlar om deras fokus på produktiva relationer mellan lärare och elever i klassrummet.

 

Intern workshop, video och observationer av 7 av 10 lärare under vecka 41

Så här kan man summera starten med BRAVOLesson på Kunskapsgymnasierna HT2019:

1. Alla rektorer och biträdande rektorer fick under september 2019 egna konton och en introduktion till BRAVOLesson.

2. Lektioner hade spelats in på video. Dessa observerade rektorerna från de sju skolorna tillsammans under en intern workshop med hjälp av verktyget BRAVOLesson. Man diskuterade och kalibrerade hur man uppfattar vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning enligt Kunskapsgymnasiernas forskningsbaserade underlag för lektionsobservationer.

3. Under vecka 41 genomfördes lektionsobservationer på varje skola. Rektorer och biträdande rektorer hade till uppdrag att under den veckan besöka minst 70 procent av alla lärarna på sina respektive skolor.

4. Redan mot slutet av fredagseftermiddagen V41 hade alla rektorerna och Petter Enlund möjlighet att analysera statistiken i BRAVOLesson. Man fick en överblick – hur såg undervisningen ut på respektive skola samt som helhet på alla skolorna?

5. Resultatet från observationerna 1 och skulle sedan jämföras med planerad observationer 2 under vårterminen. Vilka delar av undervisningen har utvecklats. Utöver dessa två observationstillfällen har man genomfört löpande lektionsobservationer.

 

“Observationerna är tänkta att fungera som ett bra underlag för undervisningsutvecklande samtal på de egna skolorna, men också mellan olika skolors lärare och rektorer samt mellan lärare och lärare”

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Relationen läraraktivitet – elevaktivitet
Utifrån alla skolors nuläge genomfördes sedan ett antal olika aktiviteter under hösten. Exempelvis fördjupade man sig i relationen läraraktivitet och elevaktivitet i undervisningen – hur starten på lektionerna kan tydliggöras för att stötta fokus för eleverna/olika elever. Hur avslutet på passet kan se ut. Båda dessa aspekter fångas upp med Kunskapsgymnasiets observationsunderlag som är inlagt i BRAVOlesson.

 

“Strukturerade observationer utifrån ett gemensamt underlag som är grundat på forskning och beprövad erfarenhet, leder till produktiva och bra samtal kring undervisningsutveckling på alla nivåer.”

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Professionella relationer mellan lärare och elever
Arbetet har fortsatt under våren – både innan och efter starten med onlineundervisning. Det har skett på olika sätt på de olika skolorna och givetvis påverkats av pandemien.
På central nivå har man fokuserat på att identifiera framgångsfaktorer från undervisningen på Kunskapsgymnasierna.
Man har observerat vikten av en trygg, stabil och professionell relation mellan lärare och elever i klassrummet – en relation som är produktiv utifrån utbildningens syfte. Det bidrar till att läraren kan använda effektiva metoder tillsammans med eleverna.

Onlineundervisning baserad på didaktiska principer
De kollegiala diskussionerna kring onlineundervisningen har bitvis rört sig om behovet av att renodla de didaktiska principer på vilka Kunskapsgymnasiets undervisningsarbete redan vilar – de tekniska verktyg man använder för att genomföra undervisningen kan då förstärka det man vill åstadkomma.
Exempel på relevanta didaktiska principer som finns i Kunskapsgymnasiets forskningsbaserade observationsunderlag är

  • att alla elever får en röst under varje lektion
  • att lärandet synliggörs genom olika metoder
  • att läraren visar på ämnets kritiska aspekter och för eleverna genom svårare passager
  • att läraren leder elevernas lärande orubbligt framåt

 

Även elevhälsan gör lektionsobservationer 
På Kunskapsgymnasiet i Malmö har man gjort en del lektionsobservationer av onlineundervisningen.
– BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet. Vi har även anpassat ett speciellt observationsunderlag som elevhälsan använder för sina lektionsobservationer, berättar Rektor Marie Forslin.
I början av nästa läsår växlar man upp arbetet i Malmö. Under en vecka i augusti ska man besöka majoriteten av alla lektioner för att fokusera på produktiv relation och interaktion mellan lärare och elever.

 

“BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet. Vi har även anpassat ett speciellt observationsunderlag som elevhälsan använder för sina lektionsobservationer.” 

Marie Forslin, Rektor på Kunskapsgymnasiet i Malmö

 

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling. Det är ju först och främst, och till syvende och sist, allt det arbete som görs i klassrummen som avgör utbildningens kvalitet.” 

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Kort om BRAVOLesson på Kunskapsgymnasierna
Rektorer och biträdande rektorer 1-användarlicenser för BRAVOLesson. På Kunskapsgymnasiet i Malmö har man en skollicens med konton för alla lärare. 

Man använder följande observationsunderlag

 

 

Relaterade nyheter