Möt Jenny och Rolf som ska ökat förtroende och frigjort tid

Möt Jenny och Rolfsom ska

ökat förtroende och frigjort tid

Lektionsobservationer och ömsesidigt förtroende som frigör tid

På Beringsskolan började man med BRAVOLesson under läsåret 2019/2020. I början av höstterminen 2020 kallade skolledningen samman förstelärarna och speciallärarna. En plan skapades för att lyfta arbetet med fokus på undervisningen. Det inkluderade ett noggrant schema för när och hur de tillsammans skulle genomföra lektionsobservationer och didaktiska samtal. För att trygghet hos lärarna var man noga med att genomtänkt fördela observationerna så att lärarna fick besök av någon som man kände väl eller även annars hade vardaglig kontakt med.

Man satte ett tydligt mål: alla lärare skulle få två besök och två samtal under höstterminen.
Man bestämde sig också för att hinna med besök på fritids.

 • Att vi sedan har lyckats genomföra alla planerade observationer beror på att vi helt enkelt skrev in dem i våra kalendrar. Annars hade det inte gått, och speciellt inte nu med alla Corona-frågor som vi har i vardagen, säger Rolf Isaksson, rektor på Beringsskolan.

Man har i BRAVOLesson använt sig av Skolinspektions observationsschema uppdelat i de fyra delarna:

 • Del 1. Trygg stödjande och uppmuntrande lärmiljö
 • Del 2. Individanpassning, variation och utmaning
 • Del 3. Tydlighet i mål, innehåll och struktur
 • Del 4. Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Varje lektionsobservation har följts av ett didaktiskt samtal tillsammans med läraren.

 

De brukar vara minst 30 minuter då vi lyfter och samtalar om positiva saker som vi ser under lektionerna. Men vi tycker också att det är viktigt att vi är ärliga, tar upp och reflekterar kring sådant som kan utvecklas, säger Jenny Alfredsson, biträdande rektor.

Tillsammans har skolledningen, förstelärarna och speciallärarna observerat många lektioner med tydligt ledarskap, tydliga lektionsstarter, undervisning med medveten digitalisering och engagerande genomgångar med bildstöd. Lärarna har samtidigt upplevt att de har blivit bekräftade genom observationerna och de didaktiska samtalen. Lärarna vet att skolledningen vet vad och hur de gör under lektionerna.

 

Vårt arbete under hösten har bidragit till ett ökat och ömsesidigt förtroende på skolan. Det känns som att det frigör tid i många andra situationer. Det har också öppnat upp det kollegiala samarbetet och gjort det mer systematiskt på skolan. säger rektor Rolf Isaksson.

Planen för vårterminen 2021 är att genomföra en lektionsobservation med påföljande samtal per lärare. Dessutom har man ambitioner att använda BRAVOLesson för att börja skapa en bank med goda exempel på video.

 

Relaterade nyheter

Rektorspaket 2 – för fokus på ledarskapet i klassrummet och studiero

I samarbete med Professor Marcus Samuelsson har vi satt samman ett paket för rektorer. Det är för dig som tillsammans med lärarna under två läsår vill sätta systematiskt fokus på de viktiga dimensionerna av ledarskapet i klassrummet.

Paketet för 9.950 kr för två läsår, exkl. moms, omfattar:

 • En 2-årsplan (mall) för bättre och bättre ledarskap i klassrummet
 • Prof. Samuelssons obervationsunderlag för ledarskap i klassrummet
 • En 2-årslicens av BRAVOLesson med samma observationsunderlag *
 • Möjlighet att lägga in er mall för medarbetsarsamtal i BRAVOLesson
 • Prof. Samuelssons bok Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassr…
 • BRAVOLesson är smidigt och enkelt. Komma-igång-träning ingår.

Fler och fler skolledare och hela kommuner sätter nu systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Den här terminen börjar skolor inom alla skolformer att använda BRAVOLesson i bland annat: Bollnäs, Kristianstad, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Reykjavik. Vår senaste kund, Tierps kommun, har nyligen tecknat en 4-årslicens för alla skolor.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

BOKA EN GRATIS 30-MINUTERS WEBBDEMO

* Kan kompletteras med konton för karriär-/förstelärare eller alla lärare och med andra observationsunderlag

Fantastisk undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på produktiva relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Det här handlar om hur alla Kunskapsgymnasiets skolor under HT2019 började använda BRAVOLesson för sitt fokus på undervisningens kvalitet. Det handlar om hur arbetet har fortsatt under läsåret både innan och under Corona med onlineundervisning. Det handlar om deras fokus på produktiva relationer mellan lärare och elever i klassrummet.

 

Intern workshop, video och observationer av 7 av 10 lärare under vecka 41

Så här kan man summera starten med BRAVOLesson på Kunskapsgymnasierna HT2019:

1. Alla rektorer och biträdande rektorer fick under september 2019 egna konton och en introduktion till BRAVOLesson.

2. Lektioner hade spelats in på video. Dessa observerade rektorerna från de sju skolorna tillsammans under en intern workshop med hjälp av verktyget BRAVOLesson. Man diskuterade och kalibrerade hur man uppfattar vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning enligt Kunskapsgymnasiernas forskningsbaserade underlag för lektionsobservationer.

3. Under vecka 41 genomfördes lektionsobservationer på varje skola. Rektorer och biträdande rektorer hade till uppdrag att under den veckan besöka minst 70 procent av alla lärarna på sina respektive skolor.

4. Redan mot slutet av fredagseftermiddagen V41 hade alla rektorerna och Petter Enlund möjlighet att analysera statistiken i BRAVOLesson. Man fick en överblick – hur såg undervisningen ut på respektive skola samt som helhet på alla skolorna?

5. Resultatet från observationerna 1 och skulle sedan jämföras med planerad observationer 2 under vårterminen. Vilka delar av undervisningen har utvecklats. Utöver dessa två observationstillfällen har man genomfört löpande lektionsobservationer.

 

“Observationerna är tänkta att fungera som ett bra underlag för undervisningsutvecklande samtal på de egna skolorna, men också mellan olika skolors lärare och rektorer samt mellan lärare och lärare”

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Relationen läraraktivitet – elevaktivitet
Utifrån alla skolors nuläge genomfördes sedan ett antal olika aktiviteter under hösten. Exempelvis fördjupade man sig i relationen läraraktivitet och elevaktivitet i undervisningen – hur starten på lektionerna kan tydliggöras för att stötta fokus för eleverna/olika elever. Hur avslutet på passet kan se ut. Båda dessa aspekter fångas upp med Kunskapsgymnasiets observationsunderlag som är inlagt i BRAVOlesson.

 

“Strukturerade observationer utifrån ett gemensamt underlag som är grundat på forskning och beprövad erfarenhet, leder till produktiva och bra samtal kring undervisningsutveckling på alla nivåer.”

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Professionella relationer mellan lärare och elever
Arbetet har fortsatt under våren – både innan och efter starten med onlineundervisning. Det har skett på olika sätt på de olika skolorna och givetvis påverkats av pandemien.
På central nivå har man fokuserat på att identifiera framgångsfaktorer från undervisningen på Kunskapsgymnasierna.
Man har observerat vikten av en trygg, stabil och professionell relation mellan lärare och elever i klassrummet – en relation som är produktiv utifrån utbildningens syfte. Det bidrar till att läraren kan använda effektiva metoder tillsammans med eleverna.

Onlineundervisning baserad på didaktiska principer
De kollegiala diskussionerna kring onlineundervisningen har bitvis rört sig om behovet av att renodla de didaktiska principer på vilka Kunskapsgymnasiets undervisningsarbete redan vilar – de tekniska verktyg man använder för att genomföra undervisningen kan då förstärka det man vill åstadkomma.
Exempel på relevanta didaktiska principer som finns i Kunskapsgymnasiets forskningsbaserade observationsunderlag är

 • att alla elever får en röst under varje lektion
 • att lärandet synliggörs genom olika metoder
 • att läraren visar på ämnets kritiska aspekter och för eleverna genom svårare passager
 • att läraren leder elevernas lärande orubbligt framåt

 

Även elevhälsan gör lektionsobservationer 
På Kunskapsgymnasiet i Malmö har man gjort en del lektionsobservationer av onlineundervisningen.
– BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet. Vi har även anpassat ett speciellt observationsunderlag som elevhälsan använder för sina lektionsobservationer, berättar Rektor Marie Forslin.
I början av nästa läsår växlar man upp arbetet i Malmö. Under en vecka i augusti ska man besöka majoriteten av alla lektioner för att fokusera på produktiv relation och interaktion mellan lärare och elever.

 

“BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet. Vi har även anpassat ett speciellt observationsunderlag som elevhälsan använder för sina lektionsobservationer.” 

Marie Forslin, Rektor på Kunskapsgymnasiet i Malmö

 

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling. Det är ju först och främst, och till syvende och sist, allt det arbete som görs i klassrummen som avgör utbildningens kvalitet.” 

Petter Enlund, utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklingsavdelningen, Kunskapsgymnasiet

 

Kort om BRAVOLesson på Kunskapsgymnasierna
Rektorer och biträdande rektorer 1-användarlicenser för BRAVOLesson. På Kunskapsgymnasiet i Malmö har man en skollicens med konton för alla lärare. 

Man använder följande observationsunderlag

 

 

Relaterade nyheter

Idag återstår 71 miljoner lektioner det här läsåret – vilken möjlighet!

Räkna ut hur många lektioner som återstår på din skola med hjälp av Lektionsräknaren.

_________

Efter höstlovet – innan det är dags för skolavslutning i juni nästa år – kommer Sveriges cirka 140.000 lärare att ha genomfört ytterligare 71 miljoner lektioner. Det innebär 71 miljoner möjligheter att göra ännu mer skillnad. Fokus på detta har aldrig varit viktigare med tanke på alla de utmaningar skolan har just nu.
Här kommer fyra exempel på skolor och kommuner som med verktyget BRAVOLesson systematiskt fokuserar på kärnan i skolans kvalitetsarbete – att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Trolle Ljungby skola – lärarna gör självvärderingar och rektor lektionsobservationer innan de möts i reflekterande samtal.

Alla de sju Kunskapsgymnasierna – rektorer och biträdande rektorer gör lektionsobservationer tillsammans. 

Ludvika kommun – först fokus på lektionsstart/-slut och sedan ledarskapet i klassrummet samt kollegialt lärande.

Stenbackeskolan i Uddevalla – lektionsobservationer, didaktiska samtal och medarbetarsamtalen.

Vill du som är rektor eller skolchef sätta dig in i hur BRAVOLesson stödjer arbetet kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare – hur ni kan arbeta på vetenskaplig grund för att utveckla undervisning och lärande? Boka då en 30-minuters webbdemo när det passar dig eller dig och dina kollegor tillsammans.

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

Fantastisk undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Lektionsräknaren. Nu börjar 100 miljoner lektioner

Nu börjar ett nytt läsår i Sveriges skolor. Nu kommer 140.000 behöriga och obehöriga lärare att åstadkomma lärande tillsammans med eleverna. Innan läsåret är slut i juni 2020 har det genomförts mer än 100 miljoner lektioner i grund- och gymnasieskolan. Vilken möjlighet!

Lektionsräknaren
Prova Lektionsräknaren och räkna ut hur stor möjligheten är på din skola eller i din kommun.

8 diskussionsfrågor
När du provar Lektionsräknaren kan du även ladda ner 8 frågor att diskutera Inför arbete med att skriva en systematisk plan för bättre och bättre undervisning.

“… 100 miljoner lektioner… Tänk om undervisningen under alla dessa lektioner systematiskt kan bli lite bättre och bättre. Vilken möjlighet!”

Lycka till med starten av det nya läsåret!

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige

 

Fantastisk undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Exempel från verkligheten Template

BRAVOLesson: This is where the text on image goes
Image size: 1920px x 600px

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. That’s why we are offering BRAVOLesson and a knowledge hub around lesson observations and collaborative learning.

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. 

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus!

“All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback”

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. That’s why we are offering BRAVOLesson and a knowledge hub around lesson observations and collaborative learning.

All teachers deserve to grow and enjoy job satisfaction. Every teacher, with practice and feedback, can grow and become a better teacher than they were yesterday. That is our focus! Research shows that support and feedback to teachers for them to reflect about how they can improve their teaching, are some of the most powerful tools to improve learning outcomes. That’s why we are offering BRAVOLesson and a knowledge hub around lesson observations and collaborative learning.

Related Stories