Lektionsobservationer hos minst 7 av 10 lärare per skola under vecka 41

Del 1 
Kunskapsgymnasiernas systematiska fokus på undervisningen

Kunskapsgymnasierna har fokus på kärnan i skolans kvalitetsarbete.
Rektor och biträdande rektor kommer att genomföra observationer nu under vecka 41 samt under vecka 17 på vårterminen. Minst 7 av 10 lärare ska hinna observeras på respektive skola under de veckorna. Resultatet från observation 1 kommer att analyseras med hjälp av BRAVOLesson. Styrkor och utvecklingsområden kommer att definieras och användas i arbetet med skolornas systematiska undervisningsutveckling, samt sättas i relation till aktiviteterna i skolornas kvalitetsplaner.

Resultatet från observation 2 under vårterminen kommer sedan att användas för att se för vilka delar av undervisningen som utvecklingsarbetet leder till förbättringar jämfört med observation 1.
Utöver dessa två observationstillfällen kommer man att genomföra löpande lektionsobservationer.

      – Det övergripande syftet med kvalitetsarbetet är alltid att öka elevernas måluppfyllelse. För att nå detta är syftet att tillsammans utveckla undervisningen på ett systematiskt och strukturerat sätt, berättar Petter Enlund, Projekt- och utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklings-avdelningen, Kunskapsgymnasiet.

Den här terminen börjar arbetet med att:
1. Lektioner har spelats in på video. Dessa observerar rektorerna från de sju skolorna tillsammans med hjälp av verktyget BRAVOLesson för att diskutera och kalibrera hur man uppfattar vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning enligt Kunskapsgymnasiernas underlag för lektionsobservationer.
2. Alla rektorer och biträdande rektorer får egna konton och en introduktion till BRAVOLesson.
3. Under vecka 41 genomförs lektionsobservationer på varje skola.

Redan mot slutet av fredags-eftermiddagen V41 får alla rektorerna och Petter Enlund möjlighet att börja analysera statistiken i BRAVOLesson. Hur ser undervisningen ut på respektive skola? Hur ser den ut totalt?

      – Observationerna är tänkta att fungera som ett bra underlag för undervisningsutvecklande samtal på de egna skolorna, men också mellan skolors lärare och rektorer samt mellan lärare och lärare, säger Petter Enlund.

Nästa del om Kunskapsgymnasiernas systematiska arbete kommer att handla om insikter efter V41 och om deras underlag för observationerna – på vetenskaplig grund.

Vill ni också arbeta systematiskt? Ladda ner vår guide.

Detta är BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 8 av 10. Sex möjliga mål för det här läsåret och för kärnan i skolans kvalitetsarbete

Skolans systematiska kvalitetsarbete handlar bland annat om att skapa en struktur i undervisningsprocessen som över tid blir en delad kultur med normer och föreställningar – “så här gör vi”. *  **
Det handlar om saker som planering, bedömning, analys och hur undervisningen genomförs. Det senare – fokus på bättre och bättre undervisning – anser många vara kärnan i skolans kvalitetsarbete. Hattie konstaterade att de 20 viktigaste sakerna för att förbättra elevernas lärande alla handlar om hur läraren tänker och gör i klassrummet. ***

Med det som bakgrund blir följande mål möjliga för läsåret 2019/2020 – trots alla utmaningar som skolan har i vardagen:

  • Att alla skolledare fokuserar på rollen som pedagogisk ledare – rättsgaranter för undervisningens kvalitet.
  • Att vår verksamhet är organiserad så att all personal har möjlighet att delta i kollegialt lärande och besöka varandra för att tillsammans löpande förbättra undervisningen. 
  • Att kärnan i skolans kvalitetsarbete har blivit systematiskt.
  • Att utvecklingen av undervisningen vilar på evidens och vetenskaplig grund kring dimensioner av god undervisning.
  • Att vi har rutiner för introduktion av nya lärare, vikarier och obehöriga lärare. 
  • Att vår statistik visar att undervisningen under läsåret har utvecklats inom flera viktiga dimensioner av god undervisning. 

Läs mer i vår guide om bakgrunden till de här målen och om hur man implementerar systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre. I guiden kan du även läsa om vilka mål som är möjliga för nästa läsår.

“Vi ska inte tala om eleverna i sig utan om hur de ska undervisas. Vi ska inte tala om undervisningen i sig utan hur den påverkade eleverna.”​ ​
Helen Timperley

LADDA NER VÅR GUIDE TILL SYSTEMATIK

 

* Jarl, Blossing och Andersson. 2017. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
** Sveriges Skolledarförbund. 2019. En ledande profession – Kärnan i vårt yrkeSkolledarförbundets hemsida.
*** Hattie, John. 2009. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London – New York: Routledge. 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90