Undervisningsskicklighet. 1600 lektionsobservationer är bas för ny meriteringstjänst för skolor

Skolkompaniet och BRAVOLesson erbjuder nu i samarbete en ny tjänst för rektorer som vill öka lärarnas arbetsglädje och elevernas måluppfyllelse samtidigt som man minskar stress och oro på skolan – det mest effektiva verktyget för det är att öka kvaliteten i undervisningen. 

“…Jag har inte känt mig kritiserad, utan snarare uppmärksammad på detaljer och andra perspektiv. Det har hjälpt mig att stanna upp och tänka om kring saker som kanske blivit gjorda av vana eller utan så mycket eftertanke…” Läs en lärares reflektioner och kommentarer efter coachning av Skolkompaniet


Tjänsten erbjuds på olika nivåer. På två nivåer omfattar tjänsten att Skolkompaniet gör lektionsobservationer med stöd av ett forskningsbaserat underlag i verktyget BRAVOLesson och coachar utifrån det alla lärarna på skolan individuellt. Rektor får en övergripande rapport om skolans styrkor och utvecklingsområden avseende undervisningens kvalitet. Den kompletta versionen av tjänsten omfattar handledning av skolledningen och en meritering av skolan. Meriteringen är ett kvitto på att man byggt beprövad erfarenhet och organiserat arbetet för att utveckla undervisningen över tid.


Bakgrund
Skolkompaniet har på ett stort antal skolor genomfört handledning av lärare i direkt koppling till klassrumsbesök. Under de senaste åren har konceptet utvecklats till att förutom individuell handledning också omfatta sammanställning av hur undervisningen bedrivs på den specifika skolan. Sammanställningen har redovisats på workshops för ledning och personal. Genom att alla pedagoger får besök och att lektionerna granskas i tio specifika fokusområden får skolan och alla pedagoger en bra grund för sitt fortsatta utvecklingsarbete. De positiva effekterna på de skolor som använt konceptet har varit anmärkningsvärt stora och många pedagoger har uttryckt ”den bästa kompetensutveckling vi varit med om”.

Under 2020 och 2021 har Skolkompaniet, Fibbla Kompetens och BRAVOLesson i ett samarbete utvecklat konceptet ytterligare. Kopplingen till känd och aktuell forskning har dokumenterats och inom fokusområdena har bedömningsnivåer och iakttagbara läraraktiviteter/kriterier förtydligats.

Syfte
Skolan skall efter genomförd handledning ha underlag för och/eller ha kompetens att kunna fortsätta att driva skolans viktiga långsiktiga utvecklingsarbete för att förbättra undervisningens kvalitet (iakttagbara läraraktiviteter) och öka elevernas måluppfyllelse.

Handledningen bygger på känd och aktuell forskning om framgångsrika skolor och framgångsrik undervisning.

Handledning erbjuds i tre olika nivåer

Nivå 1 Lektionsbesök och analys av samtliga lärares undervisning på din skola
Nivå 2 Utbildning och handledning av nyckelpersoner på din skola – och meritering
Nivå 3 En kombination av 1 och 2 ovan – och meritering

Väljer man nivå 2 eller 3 (se ovan) ska rektor och nyckelpersoner på skolan under processen starta utvecklingen av beprövad erfarenhet på den egna skolan.

Meritering
Meriteringen är ett bevis på att skolledningen byggt kompetens och organiserat en process för att strukturerat och långsiktigt leda utvecklingen av lärprocesserna och ledarskapet i klassrummen för ökad måluppfyllelse. För att kunna meriteras skall skolans ledning ha visat att de kan planera, organisera, leda och genomföra ett strukturerat och forskningsbaserat utvecklingsarbete genom klassrumsobservationer samt kollegialt lärande. Nyckelpersoner på skolan skall ha visat att de i ett kollegialt lärande har byggt beprövad erfarenhet. Dessutom ska statistik visa att iakttagbara läraraktiviteter har utvecklats kring viktiga dimensioner av god undervisning på vetenskaplig grund.

 

För mer information kontakta:
Urban Hansson, Skolkompaniet. Telefon: 0703-901231, urban.hansson@skolkompaniet.se
Bernt Friberg, Skolkompaniet. Telefon: 0705-506654, fibblakompetens@outlook.com
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson. Telefon: 0709-574780, info@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

VFU-processen – systematiskt och smidigt (video)

BRAVOLesson har hittills använts inom alla skolformer för att utveckla undervisningens kvalitet. Den här videon visar hur BRAVOLesson nu även kan stötta processen för lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kursledare med sina app-, webb- och videofunktioner.

 Det innebär möjligheter till att göra VFU-arbetet än mer systematiskt och effektfullt. Det stimulerar till gemensamma reflektioner och återkoppling på individuell nivå. BRAVOLesson ger också övergripande insikter och statistik över vilka styrkor och utvecklingsområden som studenter, VFU-handledare och VFU-kursledare behöver fokusera på – vad VFU-arbetet leder till. 

VIDEO OM BRAVOLESSON SOM STÖD FÖR VFU-PROCESSEN

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION ELLER MÖTE – KONTAKTA OSS PÅ BRAVOLESSON

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hej förskolechef! Frukostwebbinarium om din roll den 29/6 och den 11/8

I det här 45-minuters frukostwebbinariet går vi igenom hur du som skolchef nästa läsår kan leda förskolornas arbete med fokus på undervisningens kvalitet. Du och rektorerna kan då tillsammans och systematiskt följa hur undervisningen och förskolans måluppfyllelse utvecklas.

Tema
Utvecklingsbesök och kollegialt lärande som utvecklar förskolans undervisning – systematiskt!

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef utifrån förskolans läroplan kan:

 • Systematisera ert fokus på undervisningens kvalitet
 • Stärka känslan kring professionalism i organisationen
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen
 • Göra det möjligt för rektorerna att över tid säkerställa undervisningens genomförande utifrån läroplanen
 • Leda rektorernas utvecklingsbesök (jämför verksamhetsbesök)
 • Organisera det kollegiala lärandet tillsammans med rektorer och personal
 • Få statistik över måluppfyllelsen – se styrkor och utvecklingsområden per skolenhet och avdelning eller hela kommunen – för att utveckla undervisningen konkret och systematiskt

Vi kommer att dela med oss av:

 • Observationsunderlag som gestaltar läroplanens innehåll
 • Planering för att leda arbetet 

”Med BRAVOLesson kommer jag att få stöd för att säkerställa att undervisningen håller den höga kvalitet som jag vill ha på förskolorna.”

Isabella Herrström, Skolchef, Olympicaförskolan

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 29/6 – KLICKA HÄR

eller

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 11/8 – KLICKA HÄR

På morgonen när du är pigg och innan andra möten startar.
Webbinarierna hålls vid två tillfällen mellan 07.30 – 08.15
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hej rektor! Frukostwebbinarium om din roll den 22/6

I det här 1-timmes webbinariet går vi igenom hur du som rektor inför nästa läsår kan organisera lärarnas arbete med fokus på undervisningens kvalitet. Du och lärarna kan då tillsammans följa hur undervisningen och lärarnas skicklighet utvecklas på din skola på vetenskaplig grund – systematiskt.

 Att utveckla undervisningens kvalitet är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete. Olika undersökningar har genom åren visat att det är det som är minst systematiskt – att titta på hur undervisningen verkligen genomförs och vad den leder till är inte en del av kvalitetsarbetet i många kommuner och på många skolor. Det här webbinariet handlar därmed om det som sannolikt är skolans mest outnyttjade möjlighet.

Tema
Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare som för undervisningen framåt – systematiskt!

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som rektor kan:

 • Flytta fokus från eleverna till undervisningen för eleverna
 • Ge lärarna budskapet: vi ska bli bättre och bättre – tillsammans och systematiskt!
 • Skapa tillit och förtroende – en organisation där klassrumsdörrarna är öppna
 • Vara tydlig gentemot lärarna om ditt ansvar för undervisningens kvalitet
 • Rusta dig själv för din roll
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Organisera arbetet – skriva en plan för bättre och bättre undervisning: Mål, Vem, Vad, När, Hur ofta…
 • Få statistik för skolutveckling – se styrkor och utvecklingsområden på din skola för att utveckla undervisningen – konkret och systematiskt

Vi kommer att dela med oss av:

 • Exempel från verkligheten – andra kommuner och skolor samt deras planer
 • Observationsunderlagets anatomi – grunderna för rektorer och för formativ feedback till lärare på vetenskaplig grund

 

“Med BRAVOLesson blir vårt arbete både levande och tydligt. Dessutom samlas allt på ett och samma ställe vilket är en fördel för mig och alla på skolan.”

Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

 ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 22/6 – KLICKA HÄR

 På morgonen när du är pigg och innan andra möten startar.
Webbinariet hålls den 22/6 mellan 07.30 – 08.30
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Fullbokat. Nytt extra datum 21/6. Frukostwebbinarium om din roll.

I det här 45-minuters frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef kan leda rektorernas arbete med fokus på undervisningens kvalitet – hur du kan följa upp hur undervisningen och lärarnas skicklighet för lärande utvecklas på varje skola. Fokus på iakttagbara läraraktiviteter på vetenskaplig grund.

Att utveckla undervisningens kvalitet är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete. Olika undersökningar har genom åren visat att det dock är det som är minst systematiskt – att titta på hur undervisningen verkligen genomförs och vad den leder till för att utveckla den är inte en del av kvalitetsarbetet i många kommuner och på många skolor. Det här webbinariet handlar därmed om det som sannolikt är skolans mest outnyttjade möjlighet.

Tema
Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare som för undervisning och lärande framåt – systematiskt!

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna
 • Leda rektorerna för att organisera och genomföra arbetet på sina skolor
 • Rusta rektorerna för fokus på avgörande iakttagbara läraraktiviteter
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Lägga till detta område som en del i era kvalitetsdialoger/-rapporter på skol- och kommunnivå
 • Dela statistik som visar styrkor och utvecklingsområden för att utveckla undervisningen – konkret och systematiskt – på varje skola och för hela kommunen/organisationen – data för skolutveckling
 • Säkerställa att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

“Vi vill att alla lektioner ska vara värdefulla och tar därför med BRAVOLesson ännu ett steg i vårt arbete med utveckling av metoder för lärande och skickligheten i vår undervisning.

Per Angemo, skolchef i Tierps kommun

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 21/6 – KLICKA HÄR

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 21/6 mellan 07.30 – 08.15
. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hej skolchef! Frukostwebbinarium om din roll den 14/6

I det här 45-minuters frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef kan leda rektorernas arbete med fokus på undervisningens kvalitet – hur du kan följa upp hur undervisningen och lärarnas skicklighet för lärande utvecklas på varje skola. Fokus på iakttagbara läraraktiviteter på vetenskaplig grund.

Att utveckla undervisningens kvalitet är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete. Olika undersökningar har genom åren visat att det dock är det som är minst systematiskt – att titta på hur undervisningen verkligen genomförs och vad den leder till för att utveckla den är inte en del av kvalitetsarbetet i många kommuner och på många skolor. Det här webbinariet handlar därmed om det som sannolikt är skolans mest outnyttjade möjlighet.

Tema
Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare som för undervisning och lärande framåt – systematiskt!

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna
 • Leda rektorerna för att organisera och genomföra arbetet på sina skolor
 • Rusta rektorerna för fokus på avgörande iakttagbara läraraktiviteter
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Lägga till detta område som en del i era kvalitetsdialoger/-rapporter på skol- och kommunnivå
 • Dela statistik som visar styrkor och utvecklingsområden för att utveckla undervisningen – konkret och systematiskt – på varje skola och för hela kommunen/organisationen – data för skolutveckling
 • Säkerställa att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

“Vi vill att alla lektioner ska vara värdefulla och tar därför med BRAVOLesson ännu ett steg i vårt arbete med utveckling av metoder för lärande och skickligheten i vår undervisning.

Per Angemo, skolchef i Tierps kommun

ANMÄL DIG TILL FRUKOSTWEBBINARIET DEN 14/6 – KLICKA HÄR

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls den 14/6 mellan 07.30 – 08.15
.  Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser. Anmälan och sedan “no-show” debiteras med 400 kr per deltagare, exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Förskolans måluppfyllelse – så kommer Olympicaförskolorna att fånga den för samsyn

Hej alla förskoleutvecklare!

Nästan lika svårt att fånga som en hal ål – förskolans måluppfyllelse. Olympicaförskolan har sex förskolor i mellersta Sverige. Från och med den här terminen blir deras skolledares verksamhetsbesök – som har döps om till utvecklingsbesök – än mer systematiska. De har beslutat sig för en process som innebär att de kommer att observera undervisningen för att kunna se måluppfyllelsen för varje avdelning utifrån läroplanen. Processen omfattar skolchef, rektorer och kollegiala reflektioner för samsyn tillsammans med förskolornas personal. Det ger statistik över måluppfyllelsen för dialog med motsvarande nämnden.

”Med BRAVOLesson kommer jag att få stöd för att säkerställa att undervisningen håller den höga kvalitet som jag vill ha på förskolorna. Det är enkelt att använda och kommer att vara ett bra verktyg som är tydligt för både rektorer och pedagoger – även i det kollegiala lärandet i arbetslaget.”
Isabella Herrström, Skolchef, Olympicaförskolan

LADDA NER OLYMPICAFÖRSKOLORNAS PLAN

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO SÅ VISAR VI MER

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nya fördelar med BRAVOLesson

SENASTE NYTT FRÅN BRAVOLESSON

Utmaningarna som följer med pandemin för skolan fortsätter. Med det här nyhetsbrevet ger vi er exempel på hur man trots det kan fokusera på undervisningens kvalitet.

Innehåll i detta nyhetsbrev

 • Funktioner för pandemitider i BRAVOLesson. Video (1 minut)
 • Så utvecklade de undervisningen HT2020. Exempel från våra kunder
 • Nytt i biblioteket. Observationsunderlag – Undervisning i världsklass
 • Ny funktion i BRAVOLesson
 • Nya användningsområden för BRAVOLesson
 • Nya kunder
 • 16/4. Gratis användarträning. Webbinarium för lärare och skolledare
 • 23/4. Så organiserar man arbetet. Webbinarium för skolledare/-chefer

Ny funktion i BRAVOLesson
Den nya funktionen heter “Rapporter öppna frågor” och finns under “Alla observationer”. Den gör det möjligt för skolledare, förstelärare och specialpedagoger att få överblick över innehållet i de didaktiska reflekterande samtalen efter respektive lektionsbesök.

Nya användningsområden för BRAVOLesson
Fler och fler kunder lägger in underlagen för medarbetarsamtalen och nu även mallen för lärarnas terminsutvärderingar. När lärarna har egna konton i BRAVOLesson (skollicens) så har både lärarna och rektorn allting samlat för både didaktiska samtal och medarbetarsamtal på ett och samma ställe – samlat GDPR-säkert läsår för läsår.

Nya kunder som vi nyligen hälsat välkomna

 • Perstorps kommun. Först med BRAVOLesson från förskola – vux
 • Norrköpings kommuns alla utvecklingslärare
 • Skolkvalitet i Sverige med sina tre skolor
 • Runstensskolan i Haninge kommun
 • Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall
 • Enbacksskolan i Stockholms Stad
 • Fågelbäcksskolan i Trelleborg
 • 10 nya skolor på Island
BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Funktioner för att i pandemitider fokusera på undervisningen och vad den leder till

Stöd för självreflektioner och återkoppling till lärare – på distans

Vi visar här hur man kan använda BRAVOLesson för att ge systematisk återkoppling till lärare utan att själv besöka klassrummet och utan att delta under onlineundervisning.

Titta gärna på vår video som på en minut visar hur BRAVOLesson stödjer Corona-säkert arbete med fokus på undervisningens kvalitet och vad den leder till.

VIDEO – FUNKTIONER FÖR FOKUS PÅ UNDERVISNINGEN i PANDEMITIDER

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så utvecklade de undervisningen under HT2020 – exempel från skolor och kommuner

Detta är ett blogginlägg för er som är sugna på att tänka lite skolutveckling trots alla utmaningar som Corona för med sig. Vi har största respekt för allt arbete och ansvar som Sveriges skolledare och lärare nu genomför och står för!

Vi har varit i kontakt med fyra kunder som använder BRAVOLesson och som har fortsatt på olika sätt trots Corona. Här hittar du fyra länkar där du kan läsa mer.

De samlar data för, inte om, skolutveckling på sina skolor

Beringskolan
Lektionsobservationer och ömsesidigt förtroende som frigör tid

Kunskapsgymnasierna
Sveriges mest progressiva utveckling av undervisningen?

Tierps kommun
En 4-års resa har börjat med mer samtal om undervisning än tidigare

Trolle Ljungby skola
Konkret och transparant utveckling av undervisningen

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En 4-års resa har börjat med mer samtal om undervisning än tidigare

BRAVOLesson har samtalat med Mats Östling som är Utvecklare utbildning i Tierps kommun.

Undervisningsskicklighet i fokus
HT 2020 var starten för Tierps kommuns arbete med fokus på lärarskicklighet och undervisningens kvalitet på alla skolor, inklusive kommunens gymnasieskola på bilden till vänster. Samtidigt valde man BRAVOLesson som stöd för arbetet som fram till 2024 kommer att handla om:

 • Ett systematiskt och kvalitativt arbete med medarbetarsamtal och medarbetarutveckling.
 • Ett långsiktigt och uthålligt arbete med att utveckla undervisningsskickligheten.
 • En ökad medvetenhet om den egna undervisningen och stöd för att utveckla den.

HT 2020. Under samtalet berättade Mats kortfattat om vad som har hänt:

 • Alla skolledare, karriärlärare och lärare har fått en introduktion till verktyget BRAVOLesson.
 • Därefter har alla på olika sätt och på egen hand samt tillsammans bekantat sig med hur BRAVOLesson fungerar.
 • Det har totalt genomförts fler lektionsobservationer än tidigare.
 • Kommunens karriärlärare genomförde en del lektionsobservationer men blev givetvis bromsade av pandemin.
 • Det har blivit mer samtal om undervisningen i rektorsgruppen än tidigare trots att rektorsgruppen också blev bromsad av pandemin för man fattade beslut om att det inte fungerade med att gå runt och besöka olika klassrum.
 • På en skola har lärarna börjat observera varandra.
 • Karriärlärare har börjat prova videoobservationer med funktionerna för detta i BRAVOLesson.

VT 2021. Följande är planerat:

 • Arbetet med att utveckla undervisningen är ett av flera utvecklingsområden: sambedömning, digitalisering 1-1, införande av nya kursplaner och kunskapsbedömning.
 • Mats Östling kommer i början av terminen tillsammans med karriärlärarna samtala om vad man har sett under sina observationer.
 • Utifrån bland annat det kommer planen för arbetet med att utveckla undervisningen att förfinas.
 • Lärare kommer att besöka varandra.
BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så lyftes mer än 40 skolors elevresultat samtidigt – webbinarium om Londons konkreta taktik

Intresserad av utvecklingstankar trots pandemins alla utmaningar?

Under ett 30-minuters webbinarium får du ta del av Londons skolors extremt konkreta och logiska taktik – punkt för punkt – som lyfte skolorna från att vara de sämst till de bäst presterande i England.
Delta och fundera över hur Londons “tänk” och  logik kan stötta er verksamhet och svensk skola.

Välkommen till vårt webbinarium!
Tid: 15/1 kl. 08.30 – 09.00
Webbinariet är kostnadsfritt. 

Presenteras på svenska som en del av vårt samarbete med
Professor Sir George Berwick
OLEVI International

ANMÄL DIG HÄR

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

5 råd till skolchefer som vill skapa systematik kring arbetet med lektionsobservationer

Vi har satt samman fem råd till skolchefer som tillsammans med rektorerna vill skapa systematik kring arbetet med lektionsobservationer för fokus på undervisningens kvalitet. Vissa av råden blir möjliga först när man använder BRAVOLesson som stöd för arbetet.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

PS. Vilken möjlighet! Igår måndag 2 november, efter höstlovet, återstod ungefär 135 skoldagar och 75,6 miljoner lektioner för ännu mer lärande det här läsåret. 
Räkna ut antalet lektioner på din skola/dina skolor

_____________________________________________

1. Ta fram en plan 
Skapa en plan tillsammans med rektorerna – en plan för att organisera systematik för bättre och bättre undervisning. Ta med och organisera båda perspektiven nedan:
Ladda ner en plan

 • Rektors ansvar för att systematiskt säkerställa undervisningens kvalitet.
 • Lärarnas kollegiala lärande – systematiskt – för “turboeffekt” i det interna utvecklingsarbetet.

2. Skapa en målbild
“Alla observationer som vi gör leder till att vi får fram statistik. Vi kan se styrkor och utvecklingsområden – vi kan se att undervisningens kvalitet utvecklas. Detta ska vi tillsammans använda i kvalitetsarbetet och våra resultatdialoger. Vi ska ‘prata mer undervisning’ – vad leder den till?”
Se video

3. Styr med fokus på data med kvalitet som underlag för reflektion och analys 
Undvik långa och ej komplett ifyllda observationsunderlag. Fokus på ett område åt gången istället. Två exempel: Skolinspektionens observationsschema del 2
(Individanpassning, variation och utmaning) eller observations-underlag för fokus på lektionsstart och lektionsslut.
Se 5 bilder.

4. Kalibrera uppfattningen om vad som är god undervisning
Starta arbetet med att tillsammans med hela rektorsgruppen kalibrera vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning. Utgå ifrån ett forskningsbaserat observations-underlag. Låt rektorerna fortsätta arbetet på sina respektive skolor. Använd BRAVOLessons spindeldiagram för att kalibrera uppfattningen om samma lektion.
Se video

5. Lägg till undervisningens kvalitet i era kvalitetsredovisningar
Analysera elevernas resultat både utifrån elevresultaten och utifrån hur undervisningen verkligen genomförs. Fokusera på ännu vassare åtgärder och undervisning.
Ladda ner vår guide

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektorspaket 2 – för fokus på ledarskapet i klassrummet och studiero

I samarbete med Professor Marcus Samuelsson har vi satt samman ett paket för rektorer. Det är för dig som tillsammans med lärarna under två läsår vill sätta systematiskt fokus på de viktiga dimensionerna av ledarskapet i klassrummet.

Paketet för 9.950 kr för två läsår, exkl. moms, omfattar:

 • En 2-årsplan (mall) för bättre och bättre ledarskap i klassrummet
 • Prof. Samuelssons obervationsunderlag för ledarskap i klassrummet
 • En 2-årslicens av BRAVOLesson med samma observationsunderlag *
 • Möjlighet att lägga in er mall för medarbetsarsamtal i BRAVOLesson
 • Prof. Samuelssons bok Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassr…
 • BRAVOLesson är smidigt och enkelt. Komma-igång-träning ingår.

Fler och fler skolledare och hela kommuner sätter nu systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Den här terminen börjar skolor inom alla skolformer att använda BRAVOLesson i bland annat: Bollnäs, Kristianstad, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Reykjavik. Vår senaste kund, Tierps kommun, har nyligen tecknat en 4-årslicens för alla skolor.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

BOKA EN GRATIS 30-MINUTERS WEBBDEMO

* Kan kompletteras med konton för karriär-/förstelärare eller alla lärare och med andra observationsunderlag

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Rektorspaket 1 – för fokus på undervisningens kvalitet för lärande

Vi har satt samman ett paket för rektorer som vill sätta systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. För rektorer som tycker att hela Skolinspektionens observationsschema är för omfattande och istället under två läsår systematiskt vill fokusera på en av de fyra delarna i taget.

Paketet för 9.605 kr för två år, exkl. moms omfattar:

 • Skolinspektionens observationsschema uppdelat i de fyra delarna
 • En 2-årslicens av BRAVOLesson med de fyra delarna inlagda ***
 • En 2-årsplan (mall) för systematiskt fokus på undervisningens kvalitet
 • Möjlighet att lägga in er mall för medarbetarsamtal i BRAVOLesson
 • BRAVOLesson är smidigt och enkelt. Komma-igång-träning ingår.

Fler och fler skolledare och hela kommuner sätter nu systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Den här terminen börjar skolor inom alla skolformer att använda BRAVOLesson i bland annat: Bollnäs, Kristianstad, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Reykjavik. Vår senaste kund, Tierps kommun, har nyligen tecknat en 4-årslicens för alla skolor.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

BOKA EN GRATIS 30-MINUTERS WEBBDEMO

*** Kan kompletteras med konton för karriär-/förstelärare eller alla lärare

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Nytt läsår och 100 miljoner lektioner – 5 råd för att utveckla undervisningens kvalitet för lärande på din skola

Bildtext: Ett litet tips också – låt alla lärarna på din skola filma en egen lektion och göra en självvärdering. En sådan är alltid värdefull eftersom videofeedback till lärare enligt Hattie är det starkaste verktyget av alla för att förbättra elevernas lärande.

 

HÄR FÖLJER VÅRA 5 RÅD

Vår vision är – fantastisk undervisning i varje klassrum! Vårt arbete mot visionen och alla möten tillsammans med kunder och partners gör att vår erfarenhetsbas växer. Här är våra konkreta råd för det nya läsåret.

1. Planera som Gun och Nina
Vi känner två rektorer som innan läsåret startar planerar en sak innan allting annat som ska planeras. Gun Palmqvist på Ferlinskolan i Filipstad och Nina Thunebro på Bureskolan i Skellefteå lägger in alla sina lektionsobservationer under läsåret i kalendern. Därefter planerar de allting annat. Uppdraget att säkerställa undervisningens kvalitet är viktigast för dem. Så här tänker Gun – se video.

2. Fokusera på ledarskapet i klassrummet för studiero hela det här läsåret – systematiskt!
Ledarskap och studiero är likvärdighetsfrågor. Vad skulle hända med elevernas lärande om alla lärare på din skola, eller i hela Sverige, fick stöd för att tillsammans bli riktigt bra ledare i klassrummet?
Parkera Skolinspektionens observationsschema och skaffa istället professor Marcus Samuelssons observationsschema med fokus på ledarskapet i klassrummet. Läs om det och titta på ett smakprov i vårt bibliotek – se exempel 2.8.

3. Skriv en plan för bättre och bättre undervisning
Undersökningar visar att det som är minst systematiskt i skolans kvalitetsarbete är fokus på undervisningens kvalitet. Vi ser ett mönster bland våra kunder – det händer mer på de skolor där man skriver en konkret plan om varför, vad som ska göras och vad det ska leda till i undervisningen. Här är ett exempel på plan från en kommun.

4. Organisera för systematik
Släpp “Two stars and a wish” och sluta dutta lite här och där i Skolinspektionens observationsschema. Låt förstelärarna tillsammans med rektor ta på sig ledartröjan för att systematisera lektionsobservationer, kollegialt lärande, didaktiska samtal och återkoppling till lärarna på vetenskaplig grund. Samla underlag och data systematiskt så att ni får underlag för att se styrkor och utvecklingsområden – se video.

5. Kalibrera er gemensamma uppfattning om vad som är kvalitet i undervisning för lärande 
Besök samma lektion då och då i par för att efteråt diskutera hur ni uppfattade olika dimensioner av lektionen och undervisningen utifrån det observationsunderlag som ni systematiskt använder. I BRAVOLesson finns ett nytt kraftfullt verktyg för det – se video.

+ 1 Råd för onlineundervisning
Spela in onlinelektionerna i Teams, Google eller Zoom och gör en självvärdering eller be om feedback från någon kollega.
Så här funkar det i BRAVOLesson.
Vårt observationsunderlag för onlineundervisning hittar du i vårt bibliotek – se exempel 2.12.

Boka en 30-minuters webbdemo
Intresserad? Om du vill se hur BRAVOLesson ger systematiskt stöd för ditt och ert arbete så kan du här boka en webbdemo på en tid som passar dig/er.

 

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För dig som är skolchef och vill säkerställa att alla rektorer kan fokusera systematiskt på undervisningens kvalitet nästa läsår

Webbinarieserie del 1 till 8 för skolchefer och rektorer
“Jag vill fokusera på undervisningens kvalitet nästa läsår”

Effektiva 30-minuters webbinarier. Under del 1 får du:

 • input för att organisera ditt eget, rektorernas och lärarnas arbete för att systematiskt utveckla undervisning och lärande
 • nya vinklar för att prioritera undervisningens kvalitet
 • inblick i nya möjligheter till systematik

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Video om statistik – lärarnas styrkor och utvecklingsområden

Vilken möjlighet!
Mer än 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår. Tänk om alla lektioner på din skola/dina skolor systematiskt kan utvecklas och leda till 10 procent mer lärande redan under de kommande läsåren. Vad skulle det innebära för era elever?

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Ny milstolpe – BRAVOLesson från förskola till universitet i tre länder

Under våren har vi, trots covid-19-krisen, haft förmånen att välkomna både helt nya kunder och nya skolor i kommuner som har använt BRAVOLesson under en tid.
Den här veckan har vi levererat BRAVOLesson till våra första förskolor – Trolle Ljungby och Nymö förskola .
Detta innebär att BRAVOLesson under nästa läsår kommer att användas inom alla skolformer i tre länder.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

NYHET! Kraftfull funktion i BRAVOLesson för att utveckla undervisningens kvaliteter tillsammans

NYHET! Tänk dig att en förstelärare och rektor besöker samma lektioneller att två lärare beöker en kollegas lektion
Direkt efter lektionen kan två observatörer som besökt samma lektion ta fram ett spindeldiagram för att tillsammans kalibrera, diskutera och reflektera kring de kvaliteter i undervisningen som de hade samma eller olika uppfattningar om.

Klicka här för att se videon om hur det fungerar.

BRAVOLesson logo

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90