Konferens: Massor med input för bättre och bättre undervisning i skolvardagen – en summering

Den 26 april arrangerade Framtidens lärande och BRAVOLesson konferensen “Nu öppnar vi klassrumsdörrarna”. Det blev en fullmatad dag med ett varierat innehåll kring lärarnas professionsutveckling.

Konferensens innehåll hade huvudsakligen fokus på, och gav olika perspektiv kring, det som kan göras redan idag på varje skola: att skapa systematik kring lektionsobservationer och kollegialt lärande – feedback till lärare.

Här är några snabba och korta punkter om sådant som enskilda eller flera talare tog upp under dagen. Vi kommer att återkomma med intervjuer och länkar till material från konferensen.

  • Kollegialt lärande. Flera talare betonade det kollegiala arbetet som ger något av en turbo-effekt för att utveckla undervisningen tillsammans.
  • Förtroende. Flera tog också upp vikten av att bygga förtroendet internt i organisation samt mellan lärare och skolledning. Att ta emot konstruktiv feedback bygger på att ömsesidigt förtroende råder.
  • Lärarnas reflektioner kring sin egen undervisning. Ett återkommande inslag var också att det handlar om att stimulera lärarnas egna reflektioner mer än att ge råd.
  • Systematik. Det handlar om att göra kärnan i skolans systematiska förbättringsarbete – fokus på bättre undervisning – mer systematiskt än vad det är idag.
  • Planera undervisningen för att leda i klassrummet. Marcus Samuelsson, Högskolan Väst, presenterade sina insikter från forskning kring ledarskapet i klassrummet. Han berättade bland annat att de lärare som är goda ledare är de som briljerar genom att planera sin undervisningen i detalj. Han visade också hur trogen han är det som är evidensbaserat – det som forskningen visat är dimensioner av god undervisning – framför det som är allmänt tyckande.
  • Video-feedback till lärare. Dr. Howard Pitler från USA visade konkret hur video-feedback till lärare kan gå till och vilka fördelarna är. Han pekade på att man då kan titta på en sekvens om och om igen för att riktigt förstå vad som hände och hur man skulle kunna ha gjort istället.
  • Vad är undervisningskvalitet? John Steinberg, föreläsare och författare, gjorde ett engagerat, reflekterande och utmanande föredrag om vad vi menar med undervisningskvalitet. Har vi samma bild av vad som är kvalitet inom lärarkåren på skolan?
  • Lektionsobservationer som bidragit till bättre elevresultat. Gun Palmqvist, Ferlinskolan i Filipstad, gav en grundlig redogörelse för hur de har tänkt och gjort sedan 2010 då de började med systematiska lektionsobservationer och efterföljande individuella samtal två gånger per vecka. Gun pekade dessutom tydligt på vad arbetet kan leda till i form av bättre elevresultat.
  • Elevernas lärande, frågor och nyfikenhet! Per Dahlbeck, Malmö kommun, gav både viktiga och underhållande perspektiv på att skolan som pedagogisk verksamhet behöver skapa balans mellan två olika former av lärande – både det som ska läras ut enligt läroplan och det som handlar om elevernas nyfikenhet kring frågor som kanske bara leder till fler frågor.
  • Lärarnas och skolans samlade visdom. Sir George Berwick var med och ledde arbetet då Londons skolors elevresultat lyftes från att vara bland de sämsta i England till de bästa. Han presenterade hur organisationen Challenge Partners gjorde för att lyfta fram skolgemenskapens samlade visdom för att eleverna skulle få del av den för sitt lärande.

I paneldebatter gav dessutom forskningen, lärar- och skolledarförbunden, SKL samt Friskolornas riksförbund sin syn på nationella strukturer för lärares professionsutveckling. Läs ett referat från en av paneldebatterna.

Konferensen avslutades med frågor om och ett löfte kring en fortsättning på konferensen i samband med Framtidens lärande och Skolforum i höst.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90