Nuläge undervisningsutveckling Kunskapsgymnasiet

Under hösten har observationer av undervisningen skett på alla skolor med stöd av BRAVOLesson. Utifrån dem pågår och planeras det aktiviteter för undervisningsutveckling. Analysen av styrkor och utvecklingsområden har gjorts på övergripande organisationsnivå såväl som enskild skolnivå. Analysen har gjorts tillsammans med rektorer och biträdande rektorer. 

Relationen läraraktivitet – elevaktivitet
Utifrån alla skolors nuläge pågår ett antal aktiviteter. Exempelvis fördjupar man sig i relationen läraraktivitet – elevaktivitet i undervisningen, hur starten på lektionerna kan tydliggöras för att stötta fokus för eleverna/olika elever och hur avslutet på passet kan se ut. Båda dessa aspekter fångas upp med Kunskapsgymnasiets observationsunderlag som är inlagt i BRAVOlesson.
     – Strukturerade observationer utifrån ett gemensamt underlag, ett underlag som i sin tur är grundat på forskning och beprövad erfarenhet, leder till produktiva och bra samtal kring undervisningsutveckling på alla nivåer, säger Petter Enlund, utvecklingsledare på Kunskapsgymnasierna.

Enskilt på varje skola – kollaborativt tillsammans med alla skolor 
Tillsammans med skolorna har sedan specifika aktiviteter planerats utifrån respektive skolas utvecklingsbehov. Dessa aktiviteter skiljer sig mycket åt mellan skolorna och kan handla om auskultationer, gemensam läsning, utprovande av en gemensam metod med mera. Arbetet på skolorna ägs och leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer, ledningsgrupp och lärare, med stöd från Kunskapsgymnasiernas pedagogikavdelning.

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling. Det är ju först och främst, och till syvende och sist, allt det arbete som görs i klassrummen som utgör utbildningens kvalitet.”

Petter Enlund, utvecklingsledare Kunskapsgymnasierna

BOKA ETT PROVA-PÅ-KONTO ÖVER JUL & NYÅR

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90