Möt skolchef Jonas Fors med kollegor
som fått nya perspektiv efter
450 lektionsobservationer på tre månader

Det här är historien om den studiedag som hölls på alla 17 grundskolorna i Ludvika i början av vårterminen 2019. En studiedag då alla lärare diskuterade statistik från BRAVOLesson som gav både dem själva, deras rektorer och skolchef Jonas Fors en tydlig bild av hur de startar och avslutar sina lektioner.
Det är också historien om en plan för de kommande läsåren då man i Ludvika steg för steg ska nå bättre och bättre undervisning samt inlärning och hur det hänger ihop med sångaren Tommy Nilssons mest kända låt.

 

Statistik för en studiedag och reflektion tillsammans
Från oktober till slutet av januari 2019 hade man på alla 17 skolorna i Ludvika genomfört 450 observationer av lektionsstarter och lektionsslut. Med hjälp av BRAVOLesson kunde man ta fram statistik både per skola och för kommunen som helhet kring varje dimension som var med i observationsunderlagen.

Statistiken visade exempelvis att studiero råder under majoriteten av alla lektioner och att lärarna har stort fokus på att hjälpa eleverna med att förstå och komma igång med arbetsuppgifterna.

     – Vi kunde också se att ett utvecklingsområde är hur lektionerna avslutas. Vid nästan hälften av lektionerna gjorde läraren inte, eller i liten grad, en summering av vad lektionen handlat om och vid nästan 60 procent av lektionerna fick eleverna inte, eller i liten grad, möjlighet att reflektera kring sitt lärande, säger Anders Bobäck, utvecklingsledare i Ludvika kommun.

 

   – Detta blev ett underlag för diskussioner under den kommungemensamma studiedag vi hade den 15 februari. Vi såg att vi kunde förbättra både start och stopp på lektionerna, speciellt hur vi avslutar våra lektioner. På vår skola diskuterade vi fram en mall på hur vi startar upp en lektion. Vi diskuterade och gav varandra tips och idéer hur man bäst avslutar en lektion. Avslutet hjälper mig som lärare att planera nästa lektion, säger Sara Graniti, lärare på Knutsbo skola.

 

“Vi såg att vi kunde förbättra både start och stopp på lektionerna, speciellt hur vi avslutar våra lektioner.”

Sara Graniti, lärare på Knutsbo skola

 

En guide för hur man implementerar systematiskt fokus på undervisningen
Under höstterminen 2018 började man i Ludvika att arbeta utifrån en ny specifik plan som
fokuserar på att utveckla undervisningen på alla skolor. Planen är en del av att man just nu håller på med ett arbete för att lyfta Ludvika kommuns struktur för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning. Man har hämtat inspiration och stöd från Successful Schools och deras handbok Modellen.

Ludvika blev bland de första att få ta del av en helt ny guide från Successful Schools och BRAVOLesson. En guide för att skriva en plan för systematisk utveckling av undervisningen steg för steg.

     – Guiden skyndade på vår process och hjälpte till att förvandla våra idéer till en konkret, tydlig och systematisk plan. Helt plötsligt hade vi ett verktyg som gav oss mod att gå vidare från teoristadiet, säger Anders Bobäck, utvecklingsledare i Ludvika kommun.

 

 

“Guiden skyndade på vår process och hjälpte till att förvandla våra idéer till en konkret, tydlig och systematisk plan. Helt plötsligt hade vi ett verktyg som gav oss mod att gå vidare från teoristadiet.”

Anders Bobäck, utvecklingsledare, Ludvika kommun

 

Kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete
Under början av höstterminen 2019 skrev man klart Ludvikas egen plan. Den handlar om hur man konkret i olika steg ska förbättra undervisningen och inlärningen på alla skolor. Planen har flera delmål och har som övergripande mål: “en kollegial kultur där det är naturligt för lärare att studera sin och andras undervisning för att utveckla elevernas lärande tillsammans”. Planens namn blev Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här.

     – Det var när vi  satt och arbetade med vår plan som Tommy Nilssons gamla låt plötsligt började ringa i mitt huvud. Att öppna dörren för sin kollega eller kollegor är ju precis vad det handlar om. Att ta hjälp och ge hjälp för att tillsammans utveckla undervisningen och bygga en lärandekultur, berättar Anders Bobäck, utvecklingsledare.

 

“Det var när vi  satt och arbetade med vår plan som Tommy Nilssons gamla låt plötsligt började ringa i mitt huvud. Att öppna dörren för sin kollega eller kollegor är ju precis vad det handlar om.” 

Anders Bobäck, utvecklingsledare, Ludvika kommun

 

Fokus på en sak åt gången i alla klassrum
Det första steget i planen innebär att enbart fokusera på starten och slutet av lektioner utan koppling till person/lärare. Det handlar om att rektorerna ska genomföra korta observationer – 10 minuter vid lektionsstart och 10-15 minuter vid lektionsslut för att till att börja med få en gemensam bild av hur undervisningen ser ut avseende detta. Något som tar förhållandevis lite tid i anspråk men som kan ha stor påverkan på undervisningens kvalitet och lärandet. Ett av råden i guiden för bättre och bättre undervisning är att inte starta i ”110 km i timmen” utan att börja med något som tar rimligt med tid men har stor påverkan på lärandet. Efter det kan man prioritera och hitta formerna för att arbetet med att titta på och reflektera kring undervisningen hinns med på en hanterbar nivå i skolvardagen.

I oktober 2018 fick alla rektorer en introduktionsutbildning i BRAVOLesson, det verktyg man har valt för det systematiska arbetet för bättre och bättre undervisning. Det blev startskottet och alla rektorer fick som högst prioriterade arbetsuppgift att genomföra start-och-slut-av-lektionobservationer för alla lärare.

Förankring på både rektors- och lärarnivå
Alla lärare hade både sett och fått möjlighet att ge input till de observationsunderlag som skulle användas (ta en titt på observationsunderlaget i BRAVOLessons bibliotek på webben – se exempel 1.11).

     – Beslutet om att börja med att titta på något som tar förhållandevis lite tid var en gemensam prioritering i rektorsgruppen. Med statistiken från BRAVOLesson har jag haft underlag för att diskutera med både de rektorer som kom igång med sina observationer och med de som av olika anledningar hade utmaningar som bromsade dem från att komma igång. Med BRAVOLesson vet jag om det arbete vi har prioriterat verkligen blir genomfört på varje skola, säger Skolchef Jonas Fors.

 

“Med BRAVOLesson vet jag om det arbete vi har prioriterat verkligen blir genomfört på varje skola”

Jonas Fors, skolchef, Ludvika kommun

     – Jag tycker att det har fungerat bra att använda BRAVOLesson vid besöken i klassrummen. Rent praktiskt är det smidigt att använda ett digitalt verktyg i samband med lektionsbesöken. Jag följer lektionen och klickar snabbt i de områdena som ligger till grund för min observation. Jag kan även skriva in egna kommentarer, säger Agneta Carlsson-Byström, rektor på Kyrkskolan 7-9

 

“Jag följer lektionen och klickar snabbt i de områdena som ligger till grund för min observation.”

Agneta Carlsson-Byström, rektor på Kyrkskolan 7-9

Nu går arbetet vidare i Ludvika. De kommande stegen handlar om bland annat om:
– Mer fokus på lektionsstart/-slut och individuell feedback till varje lärare.
– Bygga förtroende för ett öppet klimat där lärare känner för att ge och ta i samtal och reflektion kring varandras och sin egen undervisning.
– Fokus på ledarskapet i klassrummet – en dimension som har stor påverkan på kvaliteten i undervisningen och lärandet.

     – Detta är en mycket viktig del för vår vision och arbetet för att Ludvika ska bli en av de 25 procent bästa skolkommunerna 2020, säger Jonas Fors

Nu går arbetet vidare i Ludvika… Fokus på ledarskapet i klassrummet – en dimension som har stor påverkan på kvaliteten i undervisningen och lärandet.

 

På skolorna i Ludvika har man en skollicens
På varje skola finns dessa observationsunderlag inlagda för användning i BRAVOLesson. Dessutom har man valt modulen BRAVOLesson Analys för statistik på kommunnivå.

 

Relaterade nyheter