Höörs kommuns egna observationsschema till viss del inspirerat av Skolinspektionens dito.