Successful Schools Sverige

Ta efter, tänk och arbeta som framgångsrika skolor

VI TROR PÅ ATT DET GÅR! Det finns skolor och kommuner som har förbättrat sina resultat steg för steg för steg trots att de har haft samma tuffa förutsättningar som andra. Under samma period har många andra skolor och kommuner haft dramatiskt fallande kunskapsresultat. 101 kommuner har inte nått 90 procents gymnasiebehörighet någon gång under de sju senaste läsåren. Vi tillhör dem som tror på att det går att åstadkomma förbättringar – att det går att nå bättre elevresultat redan inom några år.

KUNSKAPSRESULTATEN. Sveriges elevers kunskapsresultat har försämrats under många år. I de internationella jämförelserna TIMMS och PISA 2016 har svenska elevers resultat nu förbättrats något. 

SKOLANS RESULTATSTYRNING. Flera undersökningar under de senaste åren har pekat på att skolans styrning och systematiska kvalitetsarbete är stora utvecklingsområden för svenska skolor. I realiteten har resultatstyrningen ännu inte införts trots att
det är 20 år sedan vi fick en läroplan som är mål- och resultatstyrd.

FORSKNING OCH BEST PRACTICE. Vi har fördjupat oss i och baserar hela vår verksamhet på den svenska och internationella forskning som finns kring framgångsrika skolor. Den pekar tydligt på att best practice för skolor som når goda resultat bland annat är struktur för och fokus på att systematiskt förbättra både undervisningen och elevresultaten.

UNDERVISNINGEN. Pudelns kärna för och syftet med både det systematiska förbättringsarbetet och resultatstyrningen är att undervisningen ska bli bättre och bättre och bättre. Alla lärare är värda att få konstruktiv feedback på sin undervisning. Alla elever och studenter som går i skolan och studerar är värda att ledas och inspireras av fantastiska lärare, inte senare utan NU.

FÖRETAGETS BAKGRUND. Företaget är startat av Mats Rosenkvist som grundade lärplattformen och företaget InfoMentor. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutvecklingsfrågor. Han har sedan dess arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen.

HUR TÄNKER OCH ARBETAR  framgångsrika skolor? Vi arbetar med, söker upp och intervjuar framgångsrika skolor både i Sverige och i andra länder. Hur tänker och arbetar de?

+46-(0)10 516 40 90
info@bravolesson.se

Bättre och bättre undervisning